Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

Informujemy, że w zależności od udzielonych zgód administratorem lub administratorami Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001 lub Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody jest dobrowolne, przy czym jest konieczne w celu wzięcia udziału w Targach (w pozostałych ww. celach jest dobrowolne i niekonieczne). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w treści wyrażonych zgód, w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i zgodnie z jego postanowieniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/a dane będą przekazywane do Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a i b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przetwarzane w państwach trzecich, na podstawie zawartej z odbiorcą danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą ale jest również niezbędne do wykonania umowy. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii umowy, na podstawie której dochodzi do przekazania Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego.

Miejscem udostępnienia danych osobowych, osób których dane dotyczą jest siedziba PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. – Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn. Przedstawicielem Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech

Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang na terenie Unii Europejskiej jest PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy Al. Katowickiej 62.

W zakresie przetwarzania danych przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/ią zgody na ich przetwarzanie. Pani/Pana dane osobowe spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przewidziany w przepisach prawa. W przypadku chęci skorzystania przez Pana/ią z przysługujących praw, zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu

Polityka Prywatności

Ptak Warsaw Expo & Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest PTAK WARSAW EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000671001, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 534-254-45-79, REGON: 366965350 oraz Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszych stronach, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.

 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

 4. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

 5. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.

 6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu

 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 11. Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 12. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17. Nasze witryny używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PTAK WARSAW EXPO Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

19. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

b) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Informujemy, że w zależności od udzielonych zgód administratorem lub administratorami Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001 lub Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody jest dobrowolne, przy czym jest konieczne w celu wzięcia udziału w Targach (w pozostałych ww. celach jest dobrowolne i niekonieczne). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w treści wyrażonych zgód, w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i zgodnie z jego postanowieniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/a dane będą przekazywane do Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a i b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przetwarzane w państwach trzecich, na podstawie zawartej z odbiorcą danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą ale jest również niezbędne do wykonania umowy. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii umowy, na podstawie której dochodzi do przekazania Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego.

Miejscem udostępnienia danych osobowych, osób których dane dotyczą jest siedziba PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. – Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn. Przedstawicielem Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech

Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang na terenie Unii Europejskiej jest PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy Al. Katowickiej 62.

W zakresie przetwarzania danych przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/ią zgody na ich przetwarzanie. Pani/Pana dane osobowe spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przewidziany w przepisach prawa. W przypadku chęci skorzystania przez Pana/ią z przysługujących praw, zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.e